Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

magdaa
Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
— Hesse Hermann

February 16 2018

magdaa
Reposted fromFlau Flau viapotatolovero potatolovero

February 12 2018

magdaa

January 23 2018

magdaa
3521 7179 420

January 21 2018

magdaa
9356 5597 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamentispenetralia mentispenetralia

January 20 2018

magdaa

January 19 2018

magdaa
7000 bf5b 420
Reposted frompunisher punisher viazombiekrasko zombiekrasko

January 17 2018

magdaa

January 16 2018

magdaa
3319 2cd5 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaIriss Iriss
magdaa
0071 5489 420
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaIriss Iriss
magdaa
8596 fe8c 420
Reposted fromkarahippie karahippie viawiksz wiksz
magdaa
Reposted fromgruetze gruetze viaGretel Gretel
magdaa
9928 91ee 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawiksz wiksz
magdaa
1276 ffeb 420
tea :)
Reposted fromIriss Iriss viafou fou

January 10 2018

0490 ed30 420
Reposted fromwestwood westwood viaarrives arrives

January 09 2018

magdaa
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
magdaa
1364 06ae 420
Reposted frompanikea panikea viapozakontrola pozakontrola
magdaa
3600 0472 420
Reposted from0 0 viacocaineblues cocaineblues

January 07 2018

magdaa
8821 4585 420
Reposted bygabryniafou
magdaa
6012 0969 420
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl