Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2019

magdaa
8693 cdb6 420
Reposted fromsoftboi softboi vianieznajoma nieznajoma

April 28 2019

magdaa
Reposted frompffft pffft viamentispenetralia mentispenetralia

October 13 2018

magdaa
6301 94da 420
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viagabrynia gabrynia
magdaa
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Reposted fromSkydelan Skydelan viafou fou
magdaa
6041 82dc 420
Reposted frompapaj papaj viatfu tfu
magdaa
3918 bdb8 420
Reposted fromSanthe Santhe viafou fou

June 20 2018

magdaa

April 05 2018

magdaa
3283 b72e 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialathea lathea
magdaa
magdaa
0731 1f5a 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaMsChocolate MsChocolate
magdaa
8617 772c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
4715 4c40 420

everything-thing:

Barcelona, Spain by wonguy974

March 15 2018

magdaa
Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
— Hesse Hermann

February 16 2018

magdaa
Reposted fromFlau Flau viapotatolovero potatolovero

February 12 2018

magdaa

January 23 2018

magdaa
3521 7179 420

January 21 2018

magdaa
9356 5597 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamentispenetralia mentispenetralia

January 20 2018

magdaa

January 19 2018

magdaa
7000 bf5b 420
Reposted frompunisher punisher viazombiekrasko zombiekrasko

January 17 2018

magdaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl